Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, 

Thực hiện Công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 320/UBND-KGVX ngày 05/02/2022 về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học, 

Căn cứ Công văn số 304/SGDĐT-CNTT-KHCN ngày 07/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học, 

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì xây dựng kế hoạch Số: 52 /KH-UBND về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Chi tiết trong File đính kèm.

52.KH-UBND kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho các lớp 1,2,3,4,5,6.pdf