Các văn bản Công khai đầu năm học 2019-2020

KE HOACH CÔNG KHAI 19.20.docx

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày28/12/2017, Thông tư 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Ban giám hiệu trường tiểu học Tam Hiệp thực hiện một số nội dung công khai năm học 2019 – 2020. Chi tiết trong file đính kèm.

BAN CHI DAO 1.jpg  BAN CHI DAO 2.jpg

02.TT 90.jpg QD CONG KHAI 02.TT90.jpg

09a.TSC1.jpg 09a.TSC2.jpg 09a.TSC3.jpgKH CONG KHAI 1.jpg KH CONG KHAI 2.jpg KH CONG KHAI 3.jpg KH CONG KHAI 4.jpg KH CONG KHAI 5.jpg KH CONG KHAI 6.jpg KH CONG KHAI 7.jpg KH CONG KHAI 8.jpg KH CONG KHAI 9.jpg TB CONG KHAI DAU NAM.jpg

MIEN GIAM.jpg TB CONG KHAI MIEN GIAM.jpg

KH DUY TRI TRUONG CHUAN QUOC GIA 2019.docx

Bài viết liên quan