KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP

Số: 26 /KH-THTH ngày 26 tháng 5 năm 2021 của trường tiểu học Tam Hiệp về Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT;

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ thông báo số 182/TB-HU ngày 11/5/2021 của Huyện ủy Thanh trì về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 196 /KH-UBND ngày 18 tháng 05  năm 2021 về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

Căn cứ tình hình thực tế, trường tiểu học Tam Hiệp xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 theo các văn bản chỉ đạo của các cấp.

 

Bài viết liên quan