THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ TUẦN 3 NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình  giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; được sự thống nhất của các tổ khối, BGH thông báo Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 3 (ngày 13/9/2021).

Bài viết liên quan