THÔNG BÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Các biểu mẫu công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Biểu mẫu 05- Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

  

 

Biểu mẫu 06: Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2019-2020

   

Biểu mẫu 07: Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2019-2020

           

 

 

Biểu mẫu 08: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm học 2019-2020

 

Bài viết liên quan