THÔNG BÁO NỘI DUNG CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ Thông tư 36/ 2017/TT- BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường tiểu học Tam Hiệp công khai các nội dung năm học 2018-2019, cụ thể:TT 36.2017 CÔNG KHAI.doc

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (biểu mẫu 5 và 6).

- Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được: Nhà trường hàng năm đều căn cứ vào Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường đạt chuẩn quốc gia để xây dựng kế hoạch, duy trì các tiêu chuẩn của trường Chuẩn Quốc gia mức độ I (trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2008, được công nhận lại năm 2014, năm 2020 đề nghị công nhận lại).

- Kết quả đánh giá Mức chất lượng tối thiểu: nhà trường tự xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư Số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học” để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, CSVC, từ đó có kế hoạch cải tiến nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: công khai cơ sở vật chất (biểu mẫu 7); công khai đội ngũ (biểu mẫu 8).

3. Công khai thu chi tài chính:

- Thực hiện như quy định tại điểm a,b,c, của khoản 3, Điều 4 của Quy chế công khai theo thông tư 36/2017, công khai khoản 1; 2; 3 điều 3 của thông tư 61/2017 (các biểu mẫu 02,03,04 của thông tư 90/2018).

- Mức thu học phí buổi 2 và các khoản thu phục vụ bán trú, tiền ăn theo năm học.

- Chế độ miễn giảm các khoản đống góp và kết quả thực hiện trong từng năm học.

Bài viết liên quan