THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC  2020 -  2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ công văn số 531/UBND-KGVX ngày 18/02/2020 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2020-2021; Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Thanh Trì về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-THTH ngày 12/6/2020 của trường Tiểu học Tam Hiệp;

Trường tiểu học Tam Hiệp thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021

Bài viết liên quan