CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

Nghị định Số: 90/2020/NĐ-CP của Chính Phủ VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

và  Hướng dẫn số 3270/HD-SNV về việc đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với CBCCVC, LĐHĐ làm việc trong các cơ quan nhà nước, ĐVSN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.