Công văn về việc kiểm tra năm học 2019-2020

Kế hoạch số 691/KH-GD&ĐT ngày 18/9/2019 về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2019-2020

Công văn số 692/GD&ĐT ngày 18/9/2019 về Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

HD KTNB 2019.pdf 

KH KT CỦA PGD.pdf

Bài viết liên quan