Công văn về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg  ngày 03/9/2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học  an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo, ứng  phó với dịch Covid-19; Thực hiện Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình  giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;  Thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và  Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19; để giúp các  cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù  hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương, ngày 21/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn  số 3328/SGDĐT- GDPT về việc hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình  GDPT cấp tiểu học năm học 2021-2022. Cụ thế như sau:

1. Đối với lớp 1, lớp 2 

Nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa để xây dựng các chủ đề dạy học trên  cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt; ưu tiên tổ chức dạy học các  nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc;  thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập phù hợp với hình thức tổ chức dạy học trực  tuyến hoặc có thể hướng dẫn cho học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh;  chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư  phạm, phù hợp với từng hình thức dạy học và không gây áp lực đối với học sinh;  đảm bảo cuối năm đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình. 

Đối với lớp 1, lớp 2, tại những địa phương đang thực hiện giãn cách xã  hội và không tổ chức dạy học trực tiếp tại trường thì tổ chức dạy học trực tuyến  kết hợp dạy học trên truyền hình những nội dung lý thuyết, hướng dẫn học sinh  khai thác hiệu quả sách giáo khoa để học tập. Trong đó, ưu tiên tổ chức dạy học  trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong thời gian tổ chức dạy học trực tuyến. Khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập trước  kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở giáo dục căn cứ vào nội  dung tại Phụ lục 1 để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn  học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo  khoa học, hiệu quả. 

2. Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5 

Tổ chức rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt  của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học  phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, nhất là ở những địa bàn dịch Covid 19 diễn biến phức tạp; thực hiện tinh giản nội dung để tập trung giúp học sinh  hoàn thành các nội dung cốt lõi theo hướng: tinh giản mức độ yêu cầu về kiến  thức, kĩ năng đối với từng môn học; tinh giản nội dung có trong sách giáo khoa  vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng ở từng lớp; tinh giản những  nội dung trùng lặp trong môn học và giữa các môn học; tích hợp một số nội  dung trong môn học và giữa các môn học thành các chủ đề học tập để tiết kiệm  thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình. 

Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5, tại những địa phương đang thực hiện giãn cách  xã hội và không tổ chức dạy học trực tiếp tại trường thì tổ chức dạy học trực  tuyến là chủ đạo kết hợp dạy học trên truyền hình là bổ trợ những nội dung lý  thuyết, hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả sách giáo khoa để học tập. Ưu  tiên cho lớp 5 cuối cấp. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở giáo dục căn cứ vào nội  dung tại Phụ lục 2 để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn  học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo  khoa học, hiệu quả.