Quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung).

Ngày 27/01/2022 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Quyết định số 406/ QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung).

Chi tiết trong File đính kèm.

Quyết định số 406-BGDĐT ngày 27-01-2022 phê duyệt sổ tay phòng chống COVID-19.pdf